உதிர்மணல்

நீங்கள் எதையும் செய்ய முடியாது ஆனால் அதை மோசமாக செய்ய முடியாது என்று நீங்கள் நினைத்தால் quicksand மற்றும் சூழ்நிலைகளில் குறிக்கிறது பற்றிய கனவு. நீ ஏதாவது செய்தால் உன்னை. எதையும் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் சிக்கிக் கொள்வீர்கள். Quicksand நீங்கள் சத்தமாக பேச வேண்டும் அல்லது அது ஏதாவது இருந்து முற்றிலும் செல்ல ஒரு நல்ல யோசனை இருக்கலாம் என்று ஒரு அடையாளம் இருக்க முடியும்.