அபினி

அபினி பற்றிய கனவு, ஒரு தவிர்க்க முடியாத மனநிறைவைக் குறிக்கிறது. நீங்கள் காலவரையின்றி ஒத்திவைக்க தயாராக இருக்கும் ஏதாவது பற்றி மிகவும் நன்றாக உணர்கிறேன். அனைத்து உந்துதல் அல்லது இலட்சியத்தை மாற்றுகிறது என்று மகிழ்ச்சி அல்லது திருப்தி ஒரு போதை. நீங்கள் மிகவும் நன்றாக உணரஏனெனில் பிரச்சினைகள் அல்லது முக்கிய முடிவுகளை தவிர்ப்பது. அபினி நீங்கள் எழுப்ப வேண்டாம் என்று பாலியல் ஆசை பிரதிபலிக்க முடியும்.