வில் லும் அம்பும்

கனவில் வில் அம்பு, ஆண், பெண் ஆகிய இரு பாத்திரங்களின் கூறுகள் பாலியல் உறவுகளில் பங்கு வகிக்கின்றன. ஒருவேளை இந்த கூறுகளில் ஒன்று கட்டுப்பாட்டை வெளியே மற்றும் அவர்கள் காதல் செய்யும் போது எந்த நல்லிணக்கம் உள்ளது. மறுபுறம், கனவு ஆக்கிரமிப்பு, ஏமாற்றம் மற்றும் மன அழுத்தம் குறிக்கலாம். ஒருவேளை நீங்கள் நிறைவு செய்ய முயற்சி.