மீமனிதர்

சூப்பர்மேன் கனவு எல்லாம் தோல்வி அடைந்தபோது காப்பாற்றுகிறது அல்லது ~நாள் காப்பாற்றுகிறது~ நடத்தை குறிக்கிறது. பெரும் பகை யின் முன் சக்தி அல்லது வலிமை.