நிர்வாணம், நிர்வாண உருவம்

இந்த கனவை நன்கு புரிந்து கொள்ள, நிர்வாண விளக்கங்களை ப்படிக்கவும்.