நீர்வாழ் பொருட்காட்சிச்சாலை

நீங்கள் ஒரு மீன் கனவு என்றால், அது நீங்கள் உங்கள் உணர்வுகளை உணர்ந்தேன் என்று அர்த்தம், ஆனால் அவர்களை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. இந்த சொப்பனத்தின் மற்றொரு அர்த்தம், நீங்கள் கவர்ச்சியற்ற பாலியல் நோக்கங்கள் மற்றும் உணர்வுகளை அல்லது உணர்வுகளை மறைத்து என்று. ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை பற்றி நான் எப்படி உணர, நீங்கள் நேரத்தில் எங்கே என்று எனக்கு தெரியாது, இந்த நீங்கள் விரும்பும் வாழ்க்கை என்றால். நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் அதே இடத்தில் பொய் வைத்து. நினைவில் கொள்ளுங்கள், ஒரு மீன் கனவு அவர்கள் எவ்வளவு சோர்வாக மற்றும் சோர்வாக இருக்கும் என்பதை குறிக்கும், எனவே மேனரிசமுயற்சி.