தெறியாட்டப்பெண்

ஒரு brat பற்றிய கனவு சரியான கவனித்தனர் இருப்பது பற்றி கவலை இல்லை யார் உங்களை ஒரு அம்சம் குறிக்கிறது. தோற்றங்கள் பற்றி கவலைமுன் நீங்கள் என்ன செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்பதை விரும்புவதை விரும்புதல். சிந்தனையின் தோற்றங்கள் ஒன்றும் முக்கியமல்ல. பிரபலஅல்லது சரியான இருப்பது அழுத்தம் உணர வேண்டாம். எதிர்மறையாக, ஒரு tomboy நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு தோன்றும் எப்படி முரண்பாட்டை பிரதிபலிக்கலாம். நீங்கள் உங்களை பற்றி எதுவும் மாற்ற விரும்பவில்லை என்றாலும் நீங்கள் செல்வாக்கற்ற இருப்பது விரும்பவில்லை. அது இழந்து விட்டது என்று உணர்ந்து, அதைப் பற்றி கவலைப்பட விரும்பவில்லை. பிரபலமான அல்லது சரியான உணர்வு அழுத்தம்.