பந்தயம்

நீங்கள் ஏதாவது பந்தயம் என்றால், பின்னர் அறியார் என்று குறிக்க. ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை மிகவும் அறியப்படாத செய்யும் என்று சில ஆபத்து வேண்டும்.