பிசைந்த மாவு

உங்கள் கனவின் நிறை மாற்றத்தையும் வளர்ச்சியையும் பிரதிபலிக்கிறது. உங்கள் கனவில் வெகுஜன (வெகுஜன மென்மையாக்கும்) வேலை செய்ய மதிப்புமிக்க ஏதாவது உருவாக்க வாய்ப்பு. மாற்றாக, கனவில் உள்ள நிறை என்பது பணத்தை அடையாளப்படுத்தும் உருவகமாகவும் இருக்கலாம். பொது, மூல வெகுஜன கனவுகள் ஒரு மிக அதிர்ஷ்டமான சின்னமாக உள்ளது. மாவு மற்றும் திரவ கலவைஉங்கள் வாழ்க்கை தற்போதைய கட்டத்தில் அதிர்ஷ்டம் மாற்றங்கள் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன என்று பொருள், இது நிதி லாபங்கள் வளர்ச்சி வழிவகுக்கிறது மதிப்பு பெரிய ஏதாவது உருவாக்க சாத்தியம் உள்ளது. வெளிப்புற தூண்டுதல் என, வெகுஜன எந்த பேக்கரி தயாரிப்பு உங்கள் ஆசை பிரதிநிதித்துவம் முடியும். நீங்கள் பசியாக இருக்குறீர்களா? அல்லது நீங்கள் மாற்றத்திற்கு த் தயாரா? ஏதாவது கலந்து மாவை – நீங்கள் அரிசி, தானியங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் முதலியன இந்த குறிப்பிட்ட உறுப்பு அர்த்தங்கள் பார்த்து பிறகு, ஏதாவது கலந்து ஏதாவது கொண்டு மாவை கனவு இருந்தால்.