பழப்பாகு

நீங்கள் மர்முலாம்பழம் செய்து கொண்டிருந்தால், அத்தகைய கனவு மோதல்கள் அல்லது சச்சரவுகள் இல்லாமல் வீட்டில் மகிழ்ச்சியை உறுதி செய்கிறது. எதிர்மறை குறிப்பு, நீங்கள் உங்கள் கனவில் marmelad சாப்பிட்டீர்கள் என்றால், பின்னர் நீங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்று குறைந்த நோய் காட்டுகிறது.