தையல் இயந்திரம்

தையல் இயந்திரம் குறைவாக செய்யும் போது மிகவும் செய்யும் போது அது வேண்டும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட திறன்களை குறிக்கிறது.