லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் பற்றிய கனவு மற்றவர்களுடன் சமூக தொடர்பு குறிக்கிறது முதல் ஒரு தோல்வி போல் விரும்பவில்லை சுற்றி சுழல்கிறது. வெற்றி யாளராக த் தோற்றமெதுமான சமூக ச் செயல்பாடு மிகவும் முக்கியமானது. எதிர்மறையாக, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் சமூக தொடர்பு பிரதிநிதித்துவம் முடியும், நீங்கள் மக்கள் இனி ஒரு உதவி இல்லை என்று நீங்கள் உணர அங்கு நீங்கள் தேவையில்லை என்றால். உங்களை விட அதிக சக்தி வாய்ந்தவர்கள் என்றால், மக்களை மதிப்பது அல்லது கேட்பது. சுயநலத்தால் உந்தப்பட்ட பயங்கரமான உணர்வு உறவுகள். உங்கள் தேவைகள் மிகவும் முக்கியம் என்று நீங்கள் அல்லது வேறு யாராவது நினைக்கிறீர்கள். லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அவர்கள் இனி உதவி இல்லை போது மேலே பெற அல்லது மக்கள் வெட்டி ஒரு சுயநல ஆசை பிரதிபலிக்கலாம்.