கடல் ஒட்டர்

ஒட்டர்கள் என்பதன் பொருளைப் பார்க்கவும்