சேமிப்புக் குவை

ஒரு கடை பற்றிய கனவு என்பது, ஒரு பொருளை ப் பார்க்கும் யோசனைகளை அல்லது வழிகளைக் குறிக்கிறது. வேறு விதமாக ச்சிந்திக்க த் தேர்வு அல்லது வாய்ப்பு. இறுதி முடிவை எடுப்பதற்கு முன்னர் பல்வேறு விருப்பங்களுக்கு நீங்கள் ~வாங்க~ முடியும். மாற்றாக, ஒரு கனவு ஒரு கடையில் ஒரு தேர்வு அல்லது நம்பிக்கை உங்களை சமாதானப்படுத்த உங்கள் முயற்சி பிரதிநிதித்துவம் முடியும்.