உறைநிலை எதிர்ப்பு

உறைநிலை எதிர்ப்பு க்கனவு, முன்முனைப்பான அல்லது தயாரிப்பில் கவனம் செலுத்தும் முடிவுகளை அடையாளப்படுத்துகிறது. ஒரு முக்கியமான முடிவை தொடர்வதற்கு முன் எல்லாம் ஒழுங்கில் இருப்பதை உறுதி செய்தல். உதாரணம்: உறைவு எதிர்ப்பு செல்ல வேண்டும் ஒரு இயந்திரம் எண்ணெய் கசிவு கனவு ஒரு பெண். நிஜ வாழ்க்கையில், அவள் மிகவும் வசதியாக உணர்ந்தேன் என்று செய்ய ஒரு முக்கியமான முடிவை இருந்தது, டி.டி.டி. உறைநிலை எதிர்ப்பு தொட்டி எண்ணெய் உங்கள் மிகப்பெரிய முடிவு (antifreeze) தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்வதற்கு பதிலாக, காலம் கடந்த மற்றும் சாக்கு (எண்ணெய்) விஷயங்களை சமாதானப்படுத்த ும் உங்கள் விருப்பத்தை பிரதிபலிக்கிறது.