சந்தை

நீதிமான்களின் கனவு இலட்சியம் அல்லது கார் மோதலின் சின்னமாக இருக்கிறது. விரும்பாத ஒருவர் போன்ற மோசமான ஒன்றை விரும்புதல். இல்லை என்று கூறப்பட்டபோதிலும், உங்கள் இலக்குகளை முன்னோக்கி தள்ளவும். நீங்கள் புத்திசாலி, வலுவான அல்லது வேகமாக நிரூபிக்க முடியும் எல்லாம் செய்து. மாறாக, நியாயமான வைகள் பாலியல் வெற்றி அல்லது பாலியல் போட்டி பிரதிபலிக்கலாம்.