பிசுபிசு

நீங்கள் அல்லது யாரோ பித்அத்தில் யார் யாரோ உண்மையில் இருந்து உங்கள் பின்வாங்கல் பிரதிபலிக்கிறது என்று கனவு. எது சரி, எது தவறு என்று சொல்ல உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்.