நெடுநீர்க்குழாய்

ஹைடிரன்ட் என்பதன் பொருளைப் பார்க்கவும்