துளி

நீங்கள் கனவு மற்றும் கனவு என்றால், நீங்கள் விஷயங்களை டிப்பிங் என்று பார்த்தேன், நீங்கள் சில திட்டம் செல்ல விடாமல் என்று குறிக்கிறது, உறவு, நபர் அல்லது யோசனை. மேலும் புறக்கணிக்கப்படுகிறது என்ன பொருள் ஆய்வு. மாறாக, அது உங்கள் கவனக்குறைவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம். ஒருவேளை நீங்கள் சில கவலை அல்லது உங்கள் விரல்கள் மூலம் ஏதாவது நழுவ அனுமதிக்க எப்படி வருத்தம் வெளிப்படுத்துகிறீர்கள்.