வெள்ளை ஹெரான்

ஹெரான் என்பதன் பொருளைப் பார்க்கவும்