வாணவேடிக்கை

வாணவேடிக்கை பற்றிய கனவு வெற்றி, திறமை அல்லது படைப்பாற்றலின் ஒரு நிகழ்ச்சியை அடையாளப்படுத்துகிறது. சாதனை எவ்வளவு அற்புதமானது என்பதை உணர்ந்து. உங்கள் வேலை எல்லாம் கச்சிதமாக ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறது. ஏதாவது வேலை எவ்வளவு காட்டும். சரியான உறவுகளில் வேதியியல்.