தொழுவம்

ஒரு நிலையான பற்றிய கனவு அதன் அலகுகள் அல்லது இலட்சியத்தின் மீது சுய கட்டுப்பாட்டை அடையாளப்படுத்துகிறது. உங்கள் அபிலாஷைகளை வைத்திருப்பது இன்னும் பொருத்தமானது. மாற்றாக, ஒரு நிலையான பாலியல் தூண்டுதல்கள் மீது சுய கட்டுப்பாட்டை பிரதிபலிக்கலாம்.