பள்ளி படப்பிடிப்பு

ஒரு பள்ளி படப்பிடிப்பு பற்றிய கனவு உங்களை அல்லது உங்கள் வாழ்க்கையில் வேறு யாரோ பெரிய வடிவத்தில் உங்கள் விரக்திகளை எடுத்து யார் அடையாளம். ஒரு புதிய பிரச்சனை பற்றி அக்கறை சோர்வாக உணர்வு. நீங்கள் கவலை ஏற்படுத்தும் பிரச்சினைகள் மீண்டும் தீங்கு அல்லது அவமானம் ஏற்க மறுக்கும் இருப்பது. உங்களை நீங்களே அனுமதிக்க மறுக்கும் மக்கள் பழிவாங்க வேண்டும், ஒரு பிரச்சனை, உங்கள் சொந்த வழி, அல்லது உங்கள் ஒரே கவலைகள் புரிந்து.