லீக்ஸ்

கனவில் காணும் போது, அத்தகைய கனவு வெற்றி யையும் பாதுகாப்பையும் குறிக்கிறது.