வடிவமைதியற்ற

இந்தக் கனவை நன்கு புரிந்து கொள்ள, சிதைந்த வர்களின் விளக்கங்களைப் படிக்கவும்.