சிறுநாணய வகை

ஒரு வெளியேற்றத்தின் கனவு ஒரு கட்டாய முன்னோக்கு மாற்றத்தை க்குறிக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட வாழ்க்கை நிலைமை எடுத்து நீங்கள் அல்லது வேறு யாராவது வசதியாக வளர்ந்திருக்கலாம். நிராதரவான நிலை அல்லது கையாலாகாத்தன்மை. ஒரு உறவு அல்லது தோல்வி நிலைமை நிறுத்த உங்கள் இயலாமை. விரும்பத்தகாத உணர்வு அல்லது நீங்கள் சேர்ந்தவை அல்ல. எதிர்மறையாக, வெளியேற்றஉத்தரவு கனவு இறுதியாக நீங்கள் பிடித்து என்று கவனக்குறைவு அல்லது பொறுப்பற்ற நடத்தை பிரதிநிதித்துவம் முடியும். இலவச சவாரி முடிந்துவிட்டது. மாறாக, நீங்கள் நியாயமற்ற முறையில் நடத்தப்படுகிறீர்கள் என்று நீங்கள் உணரலாம்.