ஆல்ட்ராவா

திருடனைப் பார்ப்பது அல்லது பயன்படுத்துவது என்பது கனவுகளின் தெளிவற்ற அடையாளமாகும். கனவு காணும் போது, வரவேற்கப்படும் வாய்ப்புகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை அடையாளப்படுத்தலாம். ஆன்மீக உதவியையும் வழிகாட்டுதலையும் தேடி வரும். ஒரு எதிர்மறை குறிப்பில், ஒரு திருடன் தனது கனவில் பார்க்க ஒடுக்கப்பட்ட எண்ணங்கள் அர்த்தம். அேர்ு ேுகக்ு ேுகக்ு ேுகக்ு ுும். மேலும் ஒரு பெண்ணின் மார்பகங்களைக் குறிக்கும் ஒரு பாலியல் insinuation ஒரு கிளிவர் கருதுகின்றனர்.