மக்கலொளி

நீங்கள் கனவு காணும் போது, நாள் அந்தி க்காலம் கண்டுபிடிக்க அல்லது பார்க்க ஒன்று தொடர்பு கொண்ட, தோல்வி நம்பிக்கைகள் ஒரு அடையாளம் மற்றும் உங்கள் அபிலாஷைகள் மற்றும் அபிலாஷைகள் ஒரு இருண்ட, சோகமான பார்வை வெளியே நிற்கிறது.