பாண்டு நோய்க்காளானவர்

ஒரு அல்பினோவின் கனவு, கண்ணுக்குத் தெரியும் ஒரு அம்சத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது. உதாரணம்: ஒரு மனிதன் தன்னை ஒரு அல்பினோ மனிதன் ஒரு கனவு. நிஜ வாழ்க்கையில் அவர் ஒரு காலக்கெடுவுடன் ஒரு வேலை திட்டம் பிறகு இருந்தது. அந்த அல்பினோ மனிதன் தனது முதலாளி அவரை அழுத்தும் போது அவரது வேலை முழுமையற்ற பற்றி அவரது உணர்ச்சி உணர்வுகளை பிரதிநிதித்துவம்.