சீலைமண்

நீங்கள் ஒரு கனவு alaúde தூக்கி போது, பின்னர் அத்தகைய கனவு விதி மற்றும் நிரபராதி குறிக்கிறது.