தாது நீர்

பாட்டில் தண்ணீர் என்பதன் பொருளைப் பார்க்கவும்