கொக்கோ

நீங்கள் பற்றி எந்த சூழலில் கனவு என்றால், அல்லது நீங்கள் ஒரு தேங்காய் பார்த்து, நீங்கள் ஒரு எதிர்பாராத பரிசு பணம் பெறுவீர்கள் என்று அறிவிக்க.