நாய் ப்

கனவில் நாய் ப்பூப் பார்ப்பது, உங்கள் உள்ளுணர்வுகள் மற்றும் தூண்டுதல்கள் மீது சுய கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஒரு சிக்கலை உருவாக்குகிறது. அதை சரி அல்லது ~சுத்தம்~ தேவைப்படலாம் என்று ஒரு நிலைமை. நாய் பூப் நீங்கள் இன்னும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு அடையாளம், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் பற்றி மேலும் யோசிக்க மற்றும் மற்றவர்களுக்கு இன்னும் மரியாதை இருக்க.