தடை ஒழிப்பு

ஒரு குடியேற்றத்தின் கனவு உங்கள் வாழ்க்கையின் ஏதோ ஒரு பகுதியை அடைய, திடீரென்று எளிதாக அல்லது குறைவாக மதிப்பிடப்படுகிறது. அனுபவங்களும், சாத்தியங்களும் இப்போது எளிதாக ிவிட்டது. ஒரு நபர் அல்லது வாய்ப்பு விரக்திஎன்று நிரூபிக்க முடியும். மாற்றாக, ஒரு தீர்வு உங்கள் ஆர்வத்துடன் ~சுத்தம்~ அல்லது உங்கள் வாழ்க்கையின் சில பகுதியை அகற்றுவதற்கான உங்கள் ஆர்வத்தை க்ளெர்க் செய்யலாம். இது உங்கள் விரக்தியின் பிரதிபலிப்பாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் உங்களை devaluting என்று.