கற்கண்டு

கேரமல் கனவு ஒரு மகிழ்ச்சியான அனுபவம் எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் பற்றிய உணர்வுகளை குறிக்கிறது. நல்ல ஒரு இனிமையான கணம் நீடிக்க அல்லது ஏதாவது நல்ல ஏதாவது முடிக்க ஒரு நீண்ட நேரம் எடுக்கும் என்று உணர்வு. எதிர்மறையாக, கேரமல் ஒரு இனிமையான அல்லது இனிமையான சூழ்நிலையில் உங்கள் பொறுமையற்ற பிரதிபலிக்க முடியும். அற்புதமான ஒன்று நடக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் அதை விரும்ப ுவதற்கு நீண்ட நேரம் எடுக்கும். இது உங்கள் மனதில் தீவிர விஷயங்கள் இருக்கும் போது ஓய்வெடுக்க அல்லது வேடிக்கை யாக இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உணர்வுகளை பிரதிநிதித்துவம் இருக்க முடியும். கேரமல் பற்றி கனவு வாயில் சிக்கி மற்றும் வெளியே பெற கடினமாக நீண்ட இன்பம் அல்லது இன்பம் பற்றி உங்கள் உணர்வுகளை பிரதிபலிக்க முடியும் ஒரு தீவிர அல்லது வணிக போன்ற சூழ்நிலையில் தலையிட. அவசரமான அல்லது அரிய வாய்ப்புக்காக விடுமுறைக்காக சரியான நேரத்தில் தப்பிக்க முடியாத உணர்வு.