கூடா ஒழுக்கம்

ஏமாற்றுதல் என்பதன் பொருளைப் பார்க்கவும்