அரை டிரக்

டிராக்டர் டவ் டிரக் (Semi) என்பதன் பொருளைப் பார்க்கவும்.