தொப்பிகள்

ஒரு ஹப்கேப் கனவு மற்றவர்கள் தங்கள் தேர்வுகள் பற்றி, கண்ணியம் அல்லது மரியாதை குறிக்கிறது. ~நேர்மறை~ மற்றவர்கள் இருப்பது உங்கள் திசையில் பார்க்க. நல்ல hubcaps நீங்கள் ஏதாவது செய்து எவ்வளவு நன்றாக பற்றி நீங்கள் உணர என்று, பாராட்டு அல்லது மரியாதை நிறைய பிரதிபலிக்க முடியும். ஒரு hubcap பற்றாக்குறை பற்றிய கனவு அவமானம் அல்லது ஒரு குறைந்த அளவு கண்ணியம் மற்றவர்கள் காட்சிக்கு என்று உணர்வு பிரதிபலிக்கிறது. நீங்கள் வாழ்க்கையில் திசையில் பற்றி நேர்மறை உணர முடியாது, நீங்கள் விரும்பும் என எடுத்து என்று. ஒரு தொடர்ந்து பிரச்சனை உங்கள் வாழ்க்கை தேர்வுகள் நீங்கள் விரும்பும் இருந்து தடுக்கும் இருக்கலாம். உங்கள் சங்கடத்தை உணர்தல் எப்போதும் காட்சிக்கு உள்ளது.