வியர்வை காற்சட்டை

வியர்வை பேண்ட் பற்றிய கனவு, எல்லா நேரத்திலும் வசதியாக இருக்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை க்குறிக்கிறது. ஒரு நபர் அல்லது சூழ்நிலையைப் பற்றி எப்போதும் நன்றாக உணர முடிந்த அனைத்தையும் செய்தல். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு தளர்வான அல்லது ஓய்வு மனப்பான்மை. நீங்கள் விரும்பாத எதையும் செய்யாதீர்கள். வியர்வை பேண்ட் ஒரு கனவு ஊக்குவிக்க முடியும் என்று ஒரு உதாரணம் நிலைமை யாரோ யாரோ முற்றிலும் யாரோ காதல் மற்றும் அவர்கள் நன்றாக உணர மற்றும் அந்த நபர் நேரம் செலவிட முடியும் எல்லாம் செய்ய விரும்பும் போது இருக்க முடியும்.