கள்ளிச்செடி வகை

கள்ளியைப் பார்க்கும் கனவு, உள்ளே ஊடுருவும் உணர்வைக் குறிக்கிறது. உங்கள் தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கு போதுமான நேரமும் விரிவாக்கமும் உங்களுக்கு இல்லை. சுதந்திரம் இல்லாத காரணத்தால் நீங்கள் யார் என்று நீங்கள் கடினமாக இருக்கிறீர்கள். கள்ளிமுட்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு க்கு எவ்வளவு க்கு எவ்வளவு க்கு அதிக சுதந்திரம் தேவைப்படுகிறது. மாற்றாக, கள்ளி பற்றிய கனவு உங்களை தீங்கு விளைவிக்கும் நபர்களிடமிருந்து நீங்கள் பாதுகாக்கும் வழியை க்குறிக்கலாம். கள்ளிச்சிறுசிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு சிறு