தோல் பதனிடுதல்

ஒரு பழுப்பு கனவு நம்பிக்கை ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட உணர்வு குறிக்கிறது. உங்களுக்கு நன்மை தரும் ஏதாவது ஒன்றின் குறிப்பிடத்தக்க அல்லது நீடித்த முடிவுகள். நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும், வெற்றிகளையும் தரும் சூழ்நிலை உங்களுக்கு ஏற்படும். அதிர்ஷ்டம் கெட்டுவிட்டது.