புரோக்கா

உங்கள் கனவில் கடினமான பொருள் துளைகள் துளைகள் துளைகள் துளையிட ஒரு கூர்மையான புள்ளி மற்றும் வெட்டு முனைகள் ஒரு கருவி தொடர்பு கொள்ள புதிய தொடக்கங்கள் மற்றும் புதிய தொடக்கங்கள் ஒரு சின்னமாக உள்ளது. நீங்கள் கனவு காணும் போது, வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய திசையை நோக்கி நீங்கள் செல்கிறீர்கள் என்று ஒரு பயிற்சி புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. புதிய அனுபவங்களை த் திறக்கிறீர்கள். புதிய உண்மைகள் மற்றும் நிகழ்வுகளை ப்பற்றிய அனைத்து நடைமுறை தொடர்புகளிலும் உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் புதிய நுண்ணறிவுகளைப் பெறுவீர்கள்.