இறைச்சிக் கடைக்காரன்

ஒரு கசாப்புவியின் கனவு, வலி, துன்பம் அல்லது உணர்வுகளை ப் பற்றி அக்கறை கொள்ளாத ஒரு அம்சத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது. நீங்கள் அல்லது யாரோ யாரோ அனைத்து உணர்கிறார் என்று கவலை இல்லை யார். வேண்டுமென்றே ஏதாவது அழித்து அல்லது வேறு உணர்வுகளை போதிலும் முற்றிலும் ஏதாவது அழித்து.