கடன் வாங்கு

கடன்கள் பற்றிய கனவு சக்தி அல்லது உண்மையில் உன்னுடையது அல்ல என்று வளங்கள் நம்பிக்கை உணர்வுகளை குறிக்கிறது. நீங்கள் ஒரு உதவி செய்தது போல் நான் உணர்கிறேன். மற்றவர்களின் கருத்துக்களைப் பயன்படுத்துதல். எதிர்மறையாக, ஒரு கனவில் விஷயங்களை கடன் நீங்கள் மற்ற வளங்கள் அல்லது சாதனைகளை மிகவும் அதிகமாக சார்ந்திருக்கிறது என்று ஒரு அறிகுறியாக இருக்க முடியும். நான் திரும்ப திட்டமிடாத விஷயங்களை கடன் வழங்கும் கனவு மற்றவர்கள் பயன்படுத்தி அல்லது முன்னேற மற்றவர்களின் நல்ல இயல்பு பயன்படுத்தி ஒரு திமிர்பிடித்த அணுகுமுறை பிரதிபலிக்கலாம். மற்றவர்கள், கருத்துக்கள், சக்தி அல்லது சாதனைகள் மீது மரியாதை யின்மை. நீங்கள் கடினமாக உழைத்தஅல்லது உங்களை விட நல்ல அதிர்ஷ்டம் கொண்ட மற்றவர்களை விட நீங்கள் சிறந்த வர் என்று நினைத்து. நீங்கள் வாங்கிய ஒன்றை திரும்ப பெற விரும்பாத கனவு, உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு உதவிக்கு உரிமை அல்லது பழக்கத்தின் உணர்வுகளைப் பிரதிபலிக்கலாம். இது நீங்கள் மற்ற சக்தி அல்லது சாதனைகள் உருவாக்கிய சார்பு பிரதிநிதித்துவம் இருக்க முடியும். நீங்கள் உங்களை அமைக்க எதிர்பார்ப்புகளை வரை எப்படி இருக்க தெரியாது என்று முட்டாள் உணர்வு.