பசுவின்மடி

நீங்கள் ஒரு பர்ஸ் சுமந்து என்று கனவு என்று நெருக்கமான மற்றும் வைத்து என்று இரகசியங்களை அர்த்தம். நீங்கள் உங்கள் பர்ஸ் இழந்து என்று கனவு, சக்தி இழப்பு மற்றும் சொத்துக்களை கட்டுப்பாட்டை குறிக்கிறது. தனது உண்மையான அடையாளத்துடன் தொடர்பை இழந்திருக்கலாம் என்றும் அவர் கூறுகிறார்.