காடு

எருது பற்றிய கனவு இந்த புலப்புலத்தில் தன்னை ஒரு அம்சத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது. நீங்கள் அல்லது யாரோ சக்தி வெளிப்படுத்துகிறது. சக்தி என்று தெளிவாக இருக்கிறது. வேறு யாராவது தங்கள் சக்தியைக் காண்பிப்பது அல்லது அதை நீங்களே மற்றவர்களுக்குக் காண்பிப்பதை ப்பாருங்கள். உங்களுக்கு சக்தி இருக்கிறது என்று நம்பிக்கை. உதாரணம்: ஒரு மனிதன் ஒரு எருது மண்டை பார்த்து கனவு. நிஜ வாழ்க்கையில் உயர்ந்த அந்தஸ்தை இழந்தார்.