முகப்பரு என்பது ஒரு தோல் வியாதி.

கனவில் பருக்கள் பற்றிய விளக்கம் காணவும்.