பார்க்கிங் டிக்கெட்

பார்க்கிங் டிக்கெட் கனவு செயலின்மை அல்லது உங்கள் விருப்பத்திற்கு மாற்ற மின்மை யின் விளைவுகளை அடையாளப்படுத்துகிறது. நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த தேர்வுகளுக்காக அல்லது நீங்கள் எடுக்க விரும்பும் பாதைக்காக நீங்கள் தீர்மானிக்கப்பட்டஅல்லது தண்டிக்கப்படலாம். பார்க்கிங் டிக்கெட் உங்கள் வாழ்க்கையில் பின்னடைவுகளின் பிரதிநிதியாக வும் இருக்கலாம்.