அடைத்த விலங்குகள்

டெட்டி கரடி யின் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும்