பெல்ஜிய

பெல்ஜியம் பற்றிய கனவு முதலில் தனது சொந்த கருத்துக்களை சரிசெய்ய விரும்பும் ஒரு மனநிலையை அடையாளப்படுத்துகிறது. வேண்டுமென்றே மற்றவர்கள் சொல்வதைக் கேட்கவோ அல்லது தங்கள் சொந்த கருத்துக்களை முதலில் தள்ளவோ கூடாது, எதுவாக இருந்தாலும். பெல்ஜியம் சமூக இடர்ப்பாடுகள் அல்லது வாதங்கள் பிரதிபலிக்கலாம். நீங்கள் அல்லது சிந்தனை பற்றி கவலை யார் யாரோ, அவர்கள் மற்ற நபர் விட சிறந்த. எதிர்மறையாக, பெல்ஜியம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை முதலில் வைத்து அனைத்து செலவில் ஒரு அடையாளமாக இருக்க முடியும். இது நீங்கள் மிகவும் விமர்சன, உத்தரவுகளை வழங்குவதில் மிகவும் ஆர்வமாக அல்லது உங்கள் வழியில் பற்றி மிகவும் கவலை என்று ஒரு அறிகுறியாக இருக்க முடியும். உதாரணம்: பெல்ஜியத்தில் இருப்பது பற்றி ஒரு மனிதன் கனவு. நிஜ வாழ்க்கையில் அவர் மோசமான ஆலோசனை என்று மாறியபோது கூட, அவர் யாரோ தனது ஆலோசனை தள்ளி. பெல்ஜியம் முதல் உங்கள் சொந்த கருத்துக்களை உணர உங்கள் நிலையான தேவை பிரதிபலிக்கிறது.